News

check what’s new  
Date added: 16.11.2023

Three gas tanks done

Recent months have been exceptionally busy for our group/company. In the autumn, we completed a …

Baltic Operator

learn our story

Experience

Baltic Operator is a limited company in the Grupa Przemysłowa Baltic Agency JSC. Baltic Operator deals with active management, optimization and development of companies in the broadly understood international shipbuilding, wind energy, offshore (oil & gas) and transhipment infrastructure sectors, closely cooperating and utilising the experience of Stocznia Gdańsk S.A. and GSG Towers sp.z o.o.

Leader

As the leader, Baltic Operator focuses in particular on business development towards modern, complex products manufactured based on the best available technologies and management techniques.

 

learn more
Baltic Operator

Gdansk shipyard

Stocznia Gdańska Sp. z o. o. in accordance with the strategy adopted in 2019, it does not currently conduct operational and production activities. Another entity was appointed to perform these functions, i.e. Baltic Operator Sp. z o. o. Stocznia Gdańska Sp. z o. o. is currently the owner of real estate used by Baltic Operator Sp. z o. o.

Find out more

Safety

Safety first!

Integrated Quality, Health and Safety and Environmental Protection Policy

Quality and safety is an integral part of the production rules of Baltic Oprator, GSG Towers and Gdańsk Shipyard. In our Organization, we commit ourselves to never compromise on the safety, compliance or quality of our products and services. We also undertake to protect the environment and prevent its pollution.

We work in the Integrated Management System, in accordance with the requirements of the standards: PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, ISO 45001, PN-EN ISO 14001

learn more
Safety
First

Baltic Development Academy

Training and examinations

About company

The Baltic Development Academy is focused on serving the development of competences of industry employees. As a training department, Baltic Operator continues the traditions of the Gdańsk Shipyard Training Group, a long-time leader in educating welders and fitters in Pomerania, and above all, wants to set new trends in the development of the construction and shipbuilding sector.

The mission of the Academy is to promote employment in the industrial sector and to spread the idea of ​​individual development in this type of positions. The Academy’s goal is to popularize lifelong learning and emphasizes the importance of professional development by providing high-quality education, tailored to the needs of both those interested and the dynamically changing market.

Baltic Operator places particular emphasis on occupational health and safety. In a modern production plant that wants to enter the international market, compliance with safety rules is of great importance. The Academy’s priority is to make employees aware of its benefits.

The Baltic Development Academy is located next to the main production hall, which makes it stand out among its competitors with rich equipment and professional staff. Lecturers and instructors of vocational subjects are recruited from among the engineering and technical staff of Baltic Operator.

More information can be found at: https://www.facebook.com/BaltyckaAkademiaRozwoju/
or by phone: 515 054 169

Academy Shipyard academy

Innovation subsidies

European Funds – for the development of an innovative economy

EU funding

GSG Towers Sp. z o. o. obtained funding for the project entitled “Establishment of a new production plant for “onshore” and “offshore” wind towers under sub-measure 4.5.1 Support for investments in the production sector of measure 4.5 Support for investments of high importance for the economy of priority axis 4 Investments in innovative undertakings of the Innovative Economy Operational Program, 2007-2013 The value of the implemented project is PLN 178,357,496.16, and the amount of funding obtained under this project was PLN 48,147,799.80.

Baltic Operator Sp. z o. o. obtained funding for the project entitled “Development and implementation of a model expert system based on the advanced UT/Phased-Array (UT/PA) system for monitoring the production process and diagnostics of large-size welded steel structures off-shore and on-shore intended for the maritime industry” under the Smart Growth Operational Program 2014 -2020 (priority axis Increasing scientific and research potential, measure Scientific research and development work, sub-measure 4.1.4 Application projects). The project is being implemented from September 2020 to February 2023 in cooperation with the Institute of Fundamental Problems of Technology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and the AGH University of Science and Technology. Stanisław Staszic in Krakow. The value of the implemented project is estimated at PLN 5,073,512.68, and the funding obtained from the National Center for Research and Development under this project will amount to PLN 3,727,581.56.

 

European Union: www.europa.eu

Ministry of Funds and Regional Policy: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

EU funding

Shipyard 4.0

Stocznia 4.0 New Beginning

Stocznia 4.0 is a technological and organizational transformation project that includes the digitization of products and services. This is currently our main strategic priority on which we are working intensively. Appropriate skills and human resources are important components of this process.

Digitization
Aft block

Career

join our team  

For Suppliers

our terms

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF THE PURCHASE AGREEMENTS.

As part of our effort to enhance relations with business partners, we present GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF THE PURCHASE AGREEMENTS
constituting an integral part of the Purchase Agreement.

 

OWD
Contact: +48 58 769 16 40
Our Terms

For subcontractors

General Terms and Conditions of the Sales Agreement

Documents – Procedures and requirements applicable to contractors in cooperation with Baltic Operator.

For subcontractors

Contact us

we will gladly help you
Commercial Director

Małgorzata Baczyńska

malgorzata.baczynska@gpbaltic.pl

 

Board Secretariat

tel. +48 58 769 16 00

biuro_zarzadu@gdanskshipyard.pl

Privacy policy

check

Tax strategy

Obecnie realizowane są prace nad wdrożeniem długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic (należącej do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.), w skład której wchodzi m.in. Baltic Operator. W dniu 26 listopada 2020 r. Spółki tworzące Grupę Przemysłową Baltic zawarły wewnątrzgrupową umowę świadczenia usług, na podstawie której funkcje dotyczące m.in. doradztwa strategicznego, zarządzania, audytu, handlu i kontraktacji, szeroko rozumianych finansów i kontrolingu, obsługi prawnej oraz informatyczne świadczone realizowane są przez Grupę Przemysłową Baltic dla Spółek zależnych, w tym Baltic Operator Sp. z o.o.

W ramach ww umowy realizowane są takie jakie usługi jak: składanie deklaracji podatkowych, zarządzanie płynnością Spółki, w tym terminową realizacją płatności zobowiązań z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych opłat.

W 2022 r. Spółka nie prowadziła dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2022 r. Spółka przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
W 2022 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) w dniu 8 września 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników BO podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 180 000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 9 000 000 PLN, które zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20 80-873 Gdańsk, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 73 562 528,86 oraz konwersją długów na kapitał w wysokości 16 437 471,14 PLN.
b) spółka w 2022 r. dzierżawiła Przedsiębiorstwo od Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 23 914 541,28 zł.
c) spółka w dniu 19 kwietnia 2019 r. udzieliła Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. pożyczki o wartości 32 580 507,00 zł. W 2022 r. odsetki naliczone od ww pożyczki wyniosły 1 724 283,84,68 zł.
d) w związku z realizowanymi i planowanymi kontraktami Spółka jest zobowiązana do przedkładania kontrahentom różnego rodzaju gwarancji, które są poręczane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. W 2022 r. maksymalny limit wartości poręczeń otrzymanych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyniosła 50 000 000,00 zł.

Spółka jest w trakcie uczestniczenia w tworzeniu długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic, nie mniej jednak trudno w tym momencie ocenić potencjalny wpływ tych działań na zobowiązania podatkowe podatnika w przyszłości.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
Spółka nie dokonywała w 2022 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.