Aktualności

Sprawdź co nowego
Data dodania: 16.11.2023

Pracowita jesień w Baltic Operator

Ostatnie miesiące były wyjątkowo pracowite dla naszej spółki. Jesienią zrealizowaliśmy projekt budowy dwóch trafostacji, kilku bloków wycieczkowca oraz zakończyliśmy wytwór zbiorników …

Baltic Operator

Poznaj nas

Doświadczenie

Baltic Operator Sp. z o.o. jest częścią Grupy Przemysłowej Baltic.

Baltic Operator zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil&gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując i korzystając z doświadczenia Stoczni Gdańsk S.A. i Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o.

Więcej o nas

Stocznia Gdańska

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętą strategią w roku 2019, nie prowadzi obecnie działalności operacyjno-produkcyjnej. Do tych funkcji został wyznaczony inny podmiot, tj. Baltic Operator Sp. z o.o. Stocznia Gdańska Sp. z o.o. jest obecnie właścicielem nieruchomości, które użytkowanie są przez Baltic Operator Sp. z o.o.

dowiedz się więcej

Jakość i Bezpieczeństwo

SAFETY FIRST

Zintegrowana Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Dla naszych Spółek priorytetem jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i malowania konstrukcji stalowych typu onshore i offshore oraz prefabrykacji i usług cięcia i gięcia elementów konstrukcji stalowych w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi jak i dla środowiska z zachowaniem wysokiej jakości procesu produkcji.

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnym z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, ISO 45001, PN-EN ISO 14001

dowiedz się więcej

Bałtycka Akademia Rozwoju

Szkolenia i egzaminy

O firmie

Bałtycka Akademia Rozwoju jest ukierunkowana na służenie rozwojowi kompetencji pracowników przemysłu. Jako wydział szkoleniowy Baltic Operator kontynuuje tradycje Grupy Szkoleniowej Stoczni Gdańsk, wieloletniego lidera w kształceniu spawaczy i monterów na terenie Pomorza, a przede wszystkim pragnie wyznaczać nowe trendy w rozwoju sektora konstrukcyjno-stoczniowego.

Misją Akademii jest promocja zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzenie idei rozwoju indywidualnego na tego typu stanowiskach. Akademia stawia sobie za cel popularyzację nauki przez całe życie i podkreśla istotę realizacji zawodowej poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb, zarówno zainteresowanych, jak i dynamicznie zmieniającego się rynku.

Baltic Operator kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, który chce zaistnieć na rynku międzynarodowym, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie. Priorytetem Akademii jest zaszczepienie w świadomości pracowników płynących z tego korzyści.

Bałtycka Akademia Rozwoju znajduje się przy głównej hali produkcyjnej, dzięki czemu wyróżnia się wśród konkurentów bogatym wyposażeniem i profesjonalną kadrą. Wykładowcy i instruktorzy przedmiotów zawodowych rekrutowani są spośród kadry inżynieryjno-technicznej Baltic Operator.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : https://www.facebook.com/BaltyckaAkademiaRozwoju/
lub pod numerem telefonu: 515 054 169

 

szkolenia akademia stocznia

Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dofinansowanie UE

GSG Towers Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Wartość realizowanego projektu to 178 357 496,16 PLN, a pozyskana kwota dofinansowania w ramach tego projektu wyniosła 48 147 799, 80 PLN

Baltic Operator Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore przeznaczonych dla przemysłu morskiego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Projekt jest realizowany od września 2020 roku do lutego 2023 roku we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wartość realizowanego projektu jest oszacowana na kwotę 5 073 512,68 PLN, a pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach tego projektu wyniesie 3 727 581, 56 PLN.

 

Unia Europejska: www.europa.eu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

dofinansowanie UE

Stocznia 4.0

Stocznia 4.0 Nowy Początek

Stocznia 4.0 to projekt transformacji technologicznej i organizacyjnej, który obejmuje cyfryzację produktów i usług. Jest to obecnie nasz główny priorytet strategiczny nad którym intensywnie pracujemy. Odpowiednie umiejętności i zasoby ludzkie to ważne, składowe elementy tego procesu.

 

Transformacja Cyfryzacja
Blok rufowy

Kariera

dołącz do naszego zespołu

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy pracowników.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy oraz dowiedz się, jakie jeszcze dodatkowe korzyści na Ciebie czekają.

Aktualne oferty pracy poznaj nas
Pracuj
z nami

Dla dostawców

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży  (OWU) zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży i reklamacji. Szczegółowe zapisy znajdą Państwo w linku: OWU umowa sprzedaży

 

 

 

OWU

Dla podwykonawców

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Dokumenty – Procedury  i wymagania obowiązujące dla kooperantów we współpracy z Baltic Operator.

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

z chęcią pomożemy

Jeśli masz jakieś zapytanie, chciałbyś przesłać swoją ofertę kontaktuj się z nami poprzez email:

sales@gpbaltic.pl

marketing@gpbaltic.pl

 

Polityka prywatności

sprawdź

Strategia podatkowa

Obecnie realizowane są prace nad wdrożeniem długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic (należącej do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.), w skład której wchodzi m.in. Baltic Operator. W dniu 26 listopada 2020 r. Spółki tworzące Grupę Przemysłową Baltic zawarły wewnątrzgrupową umowę świadczenia usług, na podstawie której funkcje dotyczące m.in. doradztwa strategicznego, zarządzania, audytu, handlu i kontraktacji, szeroko rozumianych finansów i kontrolingu, obsługi prawnej oraz informatyczne świadczone realizowane są przez Grupę Przemysłową Baltic dla Spółek zależnych, w tym Baltic Operator Sp. z o.o.

W ramach ww umowy realizowane są takie jakie usługi jak: składanie deklaracji podatkowych, zarządzanie płynnością Spółki, w tym terminową realizacją płatności zobowiązań z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych opłat.

W 2022 r. Spółka nie prowadziła dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2022 r. Spółka przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
W 2022 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) w dniu 8 września 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników BO podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 180 000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 9 000 000 PLN, które zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20 80-873 Gdańsk, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 73 562 528,86 oraz konwersją długów na kapitał w wysokości 16 437 471,14 PLN.
b) spółka w 2022 r. dzierżawiła Przedsiębiorstwo od Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 23 914 541,28 zł.
c) spółka w dniu 19 kwietnia 2019 r. udzieliła Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. pożyczki o wartości 32 580 507,00 zł. W 2022 r. odsetki naliczone od ww pożyczki wyniosły 1 724 283,84,68 zł.
d) w związku z realizowanymi i planowanymi kontraktami Spółka jest zobowiązana do przedkładania kontrahentom różnego rodzaju gwarancji, które są poręczane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. W 2022 r. maksymalny limit wartości poręczeń otrzymanych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyniosła 50 000 000,00 zł.

Spółka jest w trakcie uczestniczenia w tworzeniu długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic, nie mniej jednak trudno w tym momencie ocenić potencjalny wpływ tych działań na zobowiązania podatkowe podatnika w przyszłości.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
Spółka nie dokonywała w 2022 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.