Informacja dla akcjonariuszy

Data: 10.12.2020

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY STOCZNIA GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej: „Ustawa”), spółka pod firmą STOCZNIA GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000059342, NIP: 9581260692, REGON: 191621930, kapitał zakładowy: 451 669 310,00 PLN wpłacony w całości, informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy dokumentu akcji zapisem elektronicznym w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższymi zmianami, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy spółki pod firmą STOCZNIA GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-873) przy ul. Na Ostrowiu 15/20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00, Biuro Zarządu Spółki, w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.09.2020 jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy zostało wybrane Biuro Maklerskie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu

Informacja dla akcjonariuszy

poprzedni wpis następny wpis