Aktualności

Sprawdź co nowego

Baltic Operator

Poznaj nas

Doświadczenie

Baltic Operator Sp. z o.o. jest częścią Grupy Przemysłowej Baltic.

Baltic Operator zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil&gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując i korzystając z doświadczenia Stoczni Gdańsk S.A. i Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o.

Więcej o nas

Stocznia Gdańska

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętą strategią w roku 2019, nie prowadzi obecnie działalności operacyjno-produkcyjnej. Do tych funkcji został wyznaczony inny podmiot, tj. Baltic Operator Sp. z o.o. Stocznia Gdańska Sp. z o.o. jest obecnie właścicielem nieruchomości, które użytkowanie są przez Baltic Operator Sp. z o.o.

dowiedz się więcej

Jakość i Bezpieczeństwo

SAFETY FIRST

Zintegrowana Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Dla naszych Spółek priorytetem jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i malowania konstrukcji stalowych typu onshore i offshore oraz prefabrykacji i usług cięcia i gięcia elementów konstrukcji stalowych w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi jak i dla środowiska z zachowaniem wysokiej jakości procesu produkcji.

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnym z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, ISO 45001, PN-EN ISO 14001

dowiedz się więcej

Bałtycka Akademia Rozwoju

Szkolenia i egzaminy

O firmie

Bałtycka Akademia Rozwoju jest ukierunkowana na służenie rozwojowi kompetencji pracowników przemysłu. Jako wydział szkoleniowy Baltic Operator kontynuuje tradycje Grupy Szkoleniowej Stoczni Gdańsk, wieloletniego lidera w kształceniu spawaczy i monterów na terenie Pomorza, a przede wszystkim pragnie wyznaczać nowe trendy w rozwoju sektora konstrukcyjno-stoczniowego.

Misją Akademii jest promocja zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzenie idei rozwoju indywidualnego na tego typu stanowiskach. Akademia stawia sobie za cel popularyzację nauki przez całe życie i podkreśla istotę realizacji zawodowej poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb, zarówno zainteresowanych, jak i dynamicznie zmieniającego się rynku.

Baltic Operator kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, który chce zaistnieć na rynku międzynarodowym, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie. Priorytetem Akademii jest zaszczepienie w świadomości pracowników płynących z tego korzyści.

Bałtycka Akademia Rozwoju znajduje się przy głównej hali produkcyjnej, dzięki czemu wyróżnia się wśród konkurentów bogatym wyposażeniem i profesjonalną kadrą. Wykładowcy i instruktorzy przedmiotów zawodowych rekrutowani są spośród kadry inżynieryjno-technicznej Baltic Operator.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : https://www.facebook.com/BaltyckaAkademiaRozwoju/
lub pod numerem telefonu: 515 054 169

 

szkolenia akademia stocznia

Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dofinansowanie UE

GSG Towers Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Wartość realizowanego projektu to 178 357 496,16 PLN, a pozyskana kwota dofinansowania w ramach tego projektu wyniosła 48 147 799, 80 PLN

Baltic Operator Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore przeznaczonych dla przemysłu morskiego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Projekt jest realizowany od września 2020 roku do lutego 2023 roku we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wartość realizowanego projektu jest oszacowana na kwotę 5 073 512,68 PLN, a pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach tego projektu wyniesie 3 727 581, 56 PLN.

 

Unia Europejska: www.europa.eu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

dofinansowanie UE

Stocznia 4.0

Stocznia 4.0 Nowy Początek

Stocznia 4.0 to projekt transformacji technologicznej i organizacyjnej, który obejmuje cyfryzację produktów i usług. Jest to obecnie nasz główny priorytet strategiczny nad którym intensywnie pracujemy. Odpowiednie umiejętności i zasoby ludzkie to ważne, składowe elementy tego procesu.

 

Transformacja Cyfryzacja
Blok rufowy

Kariera

dołącz do naszego zespołu

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy pracowników.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy oraz dowiedz się, jakie jeszcze dodatkowe korzyści na Ciebie czekają.

Aktualne oferty pracy poznaj nas
Pracuj
z nami

Dla dostawców

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Dostaw (OWD) stanowią załącznik do wszytki realizowanych
przez Spółkę zamówień. Szczegółowe zapisy znajdą Państwo poniżej.

 

 

 

OWD

Dla podwykonawców

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Dokumenty – Procedury  i wymagania obowiązujące dla kooperantów we współpracy z Baltic Operator.

Dla podwykonawców

Skontaktuj się z nami

z chęcią pomożemy

Jeśli masz jakieś zapytanie, chciałbyś przesłać swoją ofertę kontaktuj się z nami poprzez email:

sales@gpbaltic.pl

marketing@gpbaltic.pl

 

Polityka prywatności

sprawdź

Strategia podatkowa

Obecnie realizowane są prace nad wdrożeniem długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic (należącej do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.), w skład której wchodzi m.in. Baltic Operator. W dniu 26 listopada 2020 r. Spółki tworzące Grupę Przemysłową Baltic zawarły wewnątrzgrupową umowę świadczenia usług, na podstawie której funkcje dotyczące m.in. doradztwa strategicznego, zarządzania, audytu, handlu i kontraktacji, szeroko rozumianych finansów i kontrolingu, obsługi prawnej oraz informatyczne świadczone realizowane są przez Grupę Przemysłową Baltic dla Spółek zależnych, w tym Baltic Operator Sp. z o.o.

W ramach ww umowy realizowane są takie jakie usługi jak: składanie deklaracji podatkowych, zarządzanie płynnością Spółki, w tym terminową realizacją płatności zobowiązań z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych opłat.

W 2022 r. Spółka nie prowadziła dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2022 r. Spółka przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
W 2022 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) w dniu 8 września 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników BO podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 180 000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 9 000 000 PLN, które zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20 80-873 Gdańsk, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 73 562 528,86 oraz konwersją długów na kapitał w wysokości 16 437 471,14 PLN.
b) spółka w 2022 r. dzierżawiła Przedsiębiorstwo od Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 23 914 541,28 zł.
c) spółka w dniu 19 kwietnia 2019 r. udzieliła Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o. pożyczki o wartości 32 580 507,00 zł. W 2022 r. odsetki naliczone od ww pożyczki wyniosły 1 724 283,84,68 zł.
d) w związku z realizowanymi i planowanymi kontraktami Spółka jest zobowiązana do przedkładania kontrahentom różnego rodzaju gwarancji, które są poręczane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. W 2022 r. maksymalny limit wartości poręczeń otrzymanych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyniosła 50 000 000,00 zł.

Spółka jest w trakcie uczestniczenia w tworzeniu długoterminowej strategii działania Grupy Przemysłowej Baltic, nie mniej jednak trudno w tym momencie ocenić potencjalny wpływ tych działań na zobowiązania podatkowe podatnika w przyszłości.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Spółka nie składała w 2022 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
Spółka nie dokonywała w 2022 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.