pl
en
ss
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/2015 - Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 35/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych (w języku polskim i języku angielskim).

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 7 października 2015 roku, godz. 15:00.

 

 

REQUEST FOR PROPOSALS No. 35/2015

for the delivery, assembly and commissioning winder for winding sheet metal sections of wind towers

 

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, please find attached request for proposals No. 35/2015 for the delivery, assembly and commissioning winder for winding sheet metal sections of wind towers, (in Polish and English).

 

We invite you to submit a offer. The final deadline for the submission of proposals is set for: 7 October 2015, 15:00 hours.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.