pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 34/2015 na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 34/2015 na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych do transportu blach będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (w języku polskim i języku angielskim).

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  15 września 2015 roku, godz. 15:00.

 

REQUEST FOR PROPOSALS No. 34/2015- delivery and commissioning of the roller conveyors

 

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, please find attached request for proposals No. 34/2015 for the delivery and commissioning of the roller conveyors, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types (in Polish and English).

 

We invite you to submit a offer. The final deadline for the submission of proposals is set for:  15 September 21015, 15:00 hours.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.