pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 22/2015- dostawa defektoskopu ultradźwiękowego i głowic przeznaczonych do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 22/2015 na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego i głowic przeznaczonych do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore"

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  10 lipca 2015 roku, godz. 15:00.

 

REQUEST FOR PROPOSALS No. 22/2015

for the delivery of the ultrasonic flaw detector and heads designed for quality control in connection with the the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types

 

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, please find attached request for proposals No. 22/2015 for the delivery of the ultrasonic flaw detector and heads designed for quality control in connection with the longitudinal welding processes, welding flanges and welding assembly processes for wind towers peripheral-type "onshore" and "offshore".

 

We invite you to submit a offer. The final deadline for the submission of proposals is set for: 10 July 2015, 15:00 hours.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.