pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 9/2015


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 9/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk bram rolowanych przemysłowych na hali 48 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Lopfast Andrzej Jastrzębski z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ulicy Kordeckiego 48”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,6) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 9/2015. Kryteria stanowiły: cena (60% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (40% wagi).  

Pozostałe oferty:

1)      TMG-Toors S.C., z siedzibą w Częstochowie (42-217), przy ulicy 1 Maja 21 (2,4 pkt.)

2)      PPUH Instar Grzegorz Krowiński, z siedzibą w Kielcach (25-325), przy ulicy Poleskiej 33 (1.4 pkt.)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.