pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 8/2015


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 8/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych  będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Pemamek Oy” z siedzibą w Loimaa (Finlandia). Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,80) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 8/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  Jednocześnie informujemy, iż Oferty złożone przez Red-D-Arc z siedzibą w Stllendam (Holandia), Infoster Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (Polska), Blaaholm A/S z siedzibą w Esbjerg (Dania) oraz Sartore SRL z siedzibą w Cittadella (Włochy) zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymagań, określonych w Specyfikacji Technicznej Zapytania Ofertowego nr 8/2015 oraz niespełnienie przez Infoster Sp. z o.o. i Sartore SRL wymagań zawartych w pkt. 6.5.3. Zapytania Ofertowego nr 8/2015.

Pozostałe oferty:

1)      Esab Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (1,90 pkt)

2)      Kistler Maschinen-und Anlagenbau GMBH z siedzibą w Bad Saulgau (1,70 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.