pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 5/2016


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 5/2016 na dostawę, montaż i uruchomienie dodatkowego zestawu śrutowniczego dla Hali LKM GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Szatkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Bydgoszczy (85-758), przy ulicy Przemysłowej 34”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 5/2016. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi) termin realizacji przedmiotu zamówienia (25 % wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

Pozostałe Oferty:

1)      Agencja Anticorr Sp. z o.o. (1,25 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.