pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 49/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 49/2015 na dostawę materiałów do wykonania torowisk w hali LKM GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,00) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 49/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), termin realizacji (25% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

 Pozostałe Oferty:

1)      GH Cranes Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku (1,00 pkt),

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.