pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 4/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 4/2015 zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież  wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Agencję Anticorr Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 4/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15 %), dostępność podstawowych części zamiennych (10 %) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

 Pozostałe oferty:

1)      Przedsiębiorstwo Remowent Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (1,1 pkt.)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.