pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 38/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 38/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz ze słupowysięgnikiem do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Pemamek Oy” z siedzibą w Loimaa (Finlandia). Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,75) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 38/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

Pozostałe Oferty:

1)       Red-D-Arc z siedzibą w Stellendam (Holandia) (2,35 pkt),

2)      Infoster Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (1,40 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.