pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 33/2015

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 33/2015 na zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk do produkcji wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,00) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 33/2015. Kryteria stanowiły: cena (80% wagi), czas reakcji serwisu (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  


Pozostałe Oferty:

1)      Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o. (1,10 pkt),

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.