pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 10/2016

                                                                      

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 10/2016 na wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „GSG Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (3,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 10/2016. Kryteria stanowiły: cena (75% wagi) oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia (25% wagi).  

Pozostałe Oferty:

1)      Neu Serwis Andrzej Neufeld z siedzibą w Gdańsku  (2,25 pkt),

2)      Alfax Urządzenia Biurowe Bartłomiej Świątek z siedzibą w Gdyni (1,50 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.