pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 5/2015

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 5/2015 na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni technologicznej wraz z instalacjami towarzyszącymi dla zasilania instalacji w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Firma Jabłoński z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (1,65) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 5/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi). Jednocześnie informujemy, iż Oferty złożone przez A&T Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ulicy Przemysłowej 12 A oraz Condix S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Poznańskiej 11 B zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymagania, określonego w pkt. 4.2.5 Zapytania Ofertowego nr 5/2015 w zakresie koniecznego okresu gwarancji.


Pozostałe oferty:
1) GPEC Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-720), przy ulicy Połęże/Miałki Szlak 44 (1,35 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.