pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 35/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.
Ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 35/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „ZPR Pipes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ulicy Alei Komisji Narodowej 36/112 B”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 35/2015. Kryteria stanowiły: cena (50% wagi) oraz termin realizacji zamówienia (50% wagi).  Jednocześnie informujemy, iż Oferta złożona przez Faccin S.r.l. z siedzibą w Visano (Brescia) (25010), przy ulicy Via dell’Industria 19 została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie specyfikacji technicznej, określonej w pkt. 4.1 Zapytania Ofertowego nr 35/2015 (w zakresie parametrów zwijania i podginania blach).

Pozostałe oferty:
1)    Pol-Welt Maszyny-Narzędzia- Zaopatrzenie Przemysłu Jolanta Ganczarek, z siedzibą w Katowicach (40-555), przy ulicy Rolnej 60 (1,0 pkt)

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.