pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 32/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 32/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Pol-Welt Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu Jolanta Ganczarek” z siedzibą w Katowicach (40-555), przy ulicy Rolnej 60”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,60) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 32/2015. Kryteria stanowiły: cena (60% wagi), czas reakcji serwisu (20% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

Pozostałe oferty:

  1. Faccin S.R.L., z siedzibą w Visano (Włochy) (25010), przy ulicy Via dell’Industria 19 (2,40 pkt)

  2. Polteknik Ltd.  Sp. z o.o., z siedzibą w Miszewko (80-297), Banino (1,3 pkt)

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.