pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 25/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 25/2015 na wykonanie prac adaptacyjnych w Hali LKM2 GSGTowers w Gdańskuza najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 25/2015. Kryteria stanowiły: cena (80% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (20% wagi).  

Pozostałe oferty:

  1. Przembud Gdańsk S.A. (1,0 pkt)

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.