pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 19/2015

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 19/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie 8 sztuk pieców do suszenia topnika za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Promor’s Ośrodek Produkcyjno-Doświadczalny Spawalnictwa Sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (1,75) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 19/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

 Pozostałe oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe Mexpol Sp. z o.o. (1,35 pkt)

 

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.