pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 2/2015)

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 03 kwietnia 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysiegnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 2/2015) zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysiegnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" zostanie ponownie przeprowadzone poprzez skierowanie w dniu 03 kwietnia 2015 roku zapytań ofertowych nr 6/2015, nr 7/2015 oraz nr 8/2015 do potencjalnych dostawców oraz umieszczenie jego treści na stronie internetowej Zamawiającego: www.gdanskshipyard.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.