pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 27/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 13 sierpnia 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 27/2015) zostało unieważnione.

 

 

CANCELLATION OF THE PROCEEDINGS 27/2015

 

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, pleased be informed that on 13 August, 2015, the proceedings of the award of a contract for the delivery, assembly and commissioning winder for winding sheet metal sections of wind towers, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types  (request for proposal No. 27/2015) has been cancelled.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.