pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 20/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 9 września 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych do transportu blach będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 20/2015) zostało unieważnione.

CANCELLATION OF THE PROCEEDINGS 20/2015

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, pleased be informed that on 9 September, 2015, the proceedings of the award of a contract for the delivery and commissioning of the roller conveyors, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types (request for proposal No. 20/2015) has been cancelled.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.